نیازهای محیطی محصول سيب‌زميني

سيب‌زميني از نظر گل دهي گياهي روز بلند و از نظر غده‌بندي گياهي روز كوتاه به‌شمار مي رود. اين دو صفت كاملاً مستقل از يكديگر مي باشند. هر چه رقم از نظر غده‌بندي ديررس تر باشد، حساسيت زيادتري نسبت به طول روز خواهد داشت. روزهاي طويل از طريق تأخير در شروع غده بندي (در ارقام حساس به طول روز) و نيز از طريق تأمين مقدار بيشتري مواد فتوسنتزي سبب افزايش رشد رويشي مي شود. روزهاي كوتاه باعث توليد استولون هاي كوتاه مي‌گردد. شدت نور زياد براي غده‌دهي زود هنگام، مناسب است و موجب افزايش عملكرد و درصد ماده خشك غده مي‌شود. اما شدت نور خيلي زياد مي‌تواند موجب تنش رطوبتي، زود‌رسي و كاهش عملكرد گردد (فیاضی سرابی، 95).
سيب‌زميني به بافت خاك، وجود سنگ‌ريزه، خرده‌سنگ و كلوخه  در خاك حساس است. خاك‌هاي سبك تا متوسط ظرفيت آب‌گيري  كمي دارند، اما بهتر گرم مي‌شوند و برداشت محصول در آنها آسان‌تر است. بافت‌هاي شن لومي و لوم شني با ماده آلي دو تا پنج درصد براي سيب‌زميني ايده‌آل محسوب مي‌شوند، زيرا اين خاك‌ها فاقد مشكلات آب ايستادگي بوده و توسعه بيماري‌ها در اين گونه خاك‌ها كمتر است. خاك‌هاي سنگين مانند رس شني، رس سيلتي و رس به دليل فراواني رس ، تشكيل سله ، چسبندگي وكلوخه‌اي شدن مطلوب نيستند. خاك بايد عميق و تا عمق حداقل 90 سانتي‌متري فاقد لايه غير قابل نفوذ بوده و تا عمق 35 سانتي‌متري به‌خوبي نفوذ پذير باشد.
سيب‌زميني حساسيت زيادي به pH خاك ندارد و در محدوده شش تا 7.5 به خوبی رشد می‌کند. در صورتی که pH به میزان قابل توجهی کمتر از شش باشد، باید به حدود شش رسانده شود.
سيب‌زميني از گياهان حساس به شوري  خاك محسوب مي‌شود. درخاك‌هاي شور، رنگ برگ‌ها تيره شده و حاشيه آن‌ها مي‌سوزد.
کیفیت و کمیت غده سیب‌زمینی‌ به هنگام وقوع تنش خشکی، در هر مقطع از فصل رشد، می‌تواند کاهش یابد . ولی بيشترين حساسيت به تنش رطوبتي در اواسط دوران رشد غده و حدود سه تا شش هفته پس از شروع غده‌بندي مشاهده مي‌گردد. بنابراین بر تأمین مستمر آب، از مرحله شکل‌گیری غده تا رسیدن به مرحله بلوغ تأکید شده است . با این حال، از میزان زیاد آب نيز باید اجتناب کرد تا بتوان شسته شدن مواد مغذی به زیر ناحیه ریشه را به حداقل رساند .
سيب‌زميني به آب‌ايستادگي و عدم تهويه  خاك نیز حساس است.آبیاری زیاد را سبب کاهش عملکرد و محدودیت نفوذپذیری  هوا در خاک می‌دانند که این موضوع سبب شسته شدن نیتروژن و مواد غذایی از محدوده ریشه می‌شود که یکی از نتایج آن افزایش رشد غده‌های ثانویه می‌گردد. خاك‌هاي داراي محدوديت تهويه به دليل تأخير در آماده شدن براي كاشت  برداشت و نیز توسعه بيماري‌ها نامطلوب مي‌باشند . بارندگي‌هاي شديد بهاره سبب سله‌بندي، سفت شدن لايه سطحي خاك و تأخير در سبز شدن مي‌شوند. در چنين شرايطي، سله شكني قبل از سبز شدن مفيد است.