جیره گاوهای شیری در هوای گرم

 

feeds

lb./cow/day

feeds

lb./cow/day

Alfaalfa silage

10

Rumen protected fat

0.75

Corn silage

50

Sodium bicarbonate

0.5

Shelled corn

10

Salt

0.1

Soyabean hulls

3

Potassium chloride

0.4

Whole cottonseeds

5

Magnesium oxide

0.1

Fish meal

1

Limestone

0.45

Soybean meal, 48%

7

Rumen degradable protein, %CP

64.00

Nutrient content

% Total Ration Dry Matter

Nutrient content

% Total Ration Dry Matter

Acid detergent fibr

19.5

Calcium

0.9

Non-fibr carbohydrates

37

Phosphorus

0.42

Net energy, Mcal/ib

0.78

Magnesium

0.35

Fat

6.3

Potassium

1.53

Crude protein (CP)

17.1

Sodium

0.45

   

sulfur

0.21


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری