سن نشاء،سرعت جایگزیني ریشه ها، خاك دهی پاي بوته ها بادمجان

-    سن نشاء
ھر یك از سبزي ھاي معمولي را مي توان به طور رضایت بخشي در طول مراحل اولیه رشد، نشاء نمود.در مورد ذرت، لوبیا و كدوئیان، تنها دوره كوتاهی است که طي آن با نشاء كردن صدمه شدیدي نمي بینند.سهولت در نشاكاري گیاه با افزایش سن کاهش مي یابد و تفاوت بین گونه ها با افزایش سن برجسته تر خواهد شد.در سن یك هفتگی بیشتر گونه ها  مي توانند با حداقل تأخیر در رشد، نشاكاري شوند در صورتي که بعد از 4 هفته، نشاكاري گیاهانی که به سختي نشاكاري مي شوند، افت بیشتري خواهند داشت.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: آفات مهم بادمجان- کنه تارتن دو نقطه ای

- سرعت جایگزیني ریشه ها و قدرت جذب آب
بازگشت شادابي گیاهان پس از انتقال نشاء عمدتاً بستگي به قدرت جذب آب دارد که خود وابسته به سرعت جایگزیني ریشه ها است. سهولت تجدید رشد ریشه ها با تداوم رشد نشاء ھمبستگي دارد.تجدید رشد ریشه ها بستگي به میزان چوب پنبه اي شدن و تشكیل كوتین در لایه های درون پوستي ناحیه ریشه دارد. تشكیل این لایه ھا توسط ریشه های باقیمانده نشاء را بعد از نشاكاري کاهش مي دهد.رسوب چوب پنبه یا كوتین درآندودرم یا پریدرم علاوه بر ایجاد اشكال در جذب آب باعث منشعب شدن ریشه نیز مي شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تغذیه طبیعی زنبور عسل

- خاك دهی پاي بوته ها
پس از این که نشاءها استقرار پیدا كردند به منظور جلوگیري از افتادن نشاءها در اثر باد و ھمچنین مقاومت بوته ھا در برابر وزن میوه ھا در مراحل آتي رشد گیاه یك ماه پس ازنشازني دركنار هر بوته یك قیم) به ارتفاع 100 تا 120 سانتیمتر(ضروري است که خاكدهی پاي بوته ها انجام گردد. در ایران این كارمعمول نیست و معمولا خاكدهی پاي بوته ها در یك یا دو مرحله صورت مي پذیرد تا بوته ایستایي بهتری داشته باشد .با این وجود در این روش تعدادي از بوته ها دچار خوابیدگي خواهند شد