تأثير سموم آفات نباتی درزنبورعسل

مبارزه با حشرات زيان آور لازم و ضروری است ولی استعمال سموم حشره کش بايد به نحوی مصرف شود که برای زنبوران عسل مضر نباشد و سعی شود که عمل سمپاشی هنگام گلدهی درختان ميوه وگياهان مزروعی انجام نگيرد. متأسفانه به علت عدم آشنايی مصرفکنندگان سموم به طرزاستعمال آنها ساليانه هزاران کندوی عسل ازبين میرود و ضررناشی ازاين بی اطلاعی به مراتب بيشتراز سود محصول حاصله از سمپاشی است.
راههای مسموميت زنبورعسل
١ــ استفاده زنبورعسل از شهدو گرده گلهايی که به طور مستقيم مورد سمپاشی قرار گرفته يا گياهانی که هنوز از سميت بقايای سموم روی گياه باقی است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اقدامات حفاظتی برای جلوگيری از مسموميت

 ٢ــ استفاده زنبورعسل از آبهايی که به سموم کشاورزی آلوده شده اند.
 ٣ــ همچنين گرده گلهايی که به طور غيرمستقيم بر اثر انتقال سموم در خلال سمپاشی توسط باد آلوده شده اند.
علايم مسموميت درزنبور
١ــ وجود تعدادی زنبور مرده در جلو سوراخ پرواز کندو و خزيدن عده ای زنبور در نزديکی کندو و خلاصه بيرون آمدن خرطوم زنبورهای مرده ازعلايم مشخصه مسموميت است. 
 ٢ــ ايجاد بینظمی در فعاليتهای داخل کندو و کاهش بازده آن 
٣ــ تشديد رفتار تهاجم در زنبورها 
٤ــ بالا آوردن محتويات معده بر اثر مسموميت ناشی از سموم فسفره