فصل D در منحنی زنبور داری

 در شهریورماه رفتار نركشي پایان یافته امّا رفتار غارت ادامه دارد. اگر عسل تولیدی در بهارتاكنون برداشت نشده ، باید از کندو خارج شود ، در غير اين صورت ممكن است مورد استفاده ی خود زنبورها قرار گيرد . همچنين اگر کندو ها را کوچ داده باشيم، می توانيم يك بار ديگرعسل برداشت کنيم. از اين ماه به تدريج جمعيّت ها کاهش می یابد و کندو ها ضعيف تر می شوند. در ادامه: فصل E در منحنی زنبور داری


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری