مرحله گلدهي گیاه کلزا

مرحله گلدهي
مرحله گلدهي با باز شدن غنچه هاي پاييني ساقه اصلي شروع مي شود و به سمت غنچه هاي بالايي ساقه ادامه مي يابد بطوري كه تعداد 3 تا 5 يا تعداد بيشتري از گلها در هر روز باز مي شوند. 2 تا 3 روز بعد از باز شدن اولين گل روي ساقه اصلي، گلهاي شاخه ثانويه شروع به بـــــاز شدن مي كنند. شكل 6 ، پيشرفت مرحله گلدهي در مزرعه كلزا واريته B.rapa  و B.napus  همراه با متوسط تراكم  نشان داده است. تحت شرايط مناسب براي رشد گياه، طول مرحله گلدهي ساقه اصلي ، 14 تا 21 روز براي هر دو گونه مي باشد. ارتفاع گياه در اواخر مرحله گلدهي به حد اكثر مقدار خود مي رسد. گلها در صبح باز شده و هنگامي كه گلبرگها كاملا باز شدند، گرده افشاني انجام مي گيرد و گرده ها توسط باد و حشرات پراكنده مي شوند.گلها حداكثر تا 3 روز پس از بعد از باز شدن  مستعد گرده افشاني مي باشند. در صورتي كه شرايط جوي مناسب بوده و هوا گرم و خشك باشد، تقريبا همه گرده ها در اولين روزي كه گلها باز مي شوند در هوا پخش مي گردد.  بعد از گرده افشاني  گلها بسته شده و گلبرگها خشك مي شوند و 2 تا3 روز بعد از باز شدن گلها ، گلبرگها از روي گياه به پايين مي افتند.  يك روز بعد از بعد ريختن گلبرگها، غلافهاي جوان در مركز گلها  قابل مشاهده مي باشد. در مدت مرحله گلدهي، شاخه هاي جانبي طولاني تر  شده و غنچه ها و سپس غلافها ظاهر مي شوند. اولين غنچه اي كه تبديل به غلاف مي شود در پايين ترين قسمت ساقه اصلي يا شاخه هاي ثانويه قرار دارد.
گياه كلزا در مقايسه با گياهاني كه غلافهاي بارور توليد مي كنند، غنچـــه هاي زيادتري توليد    مي كند. همزمان با باز شدن گلها، غلافهاي جوانتر از رشد باز مي مانند و سرانجام از روي گيــــاه   مي افتند. نارس ماندن غلافها در كلزا طبيعي مي باشد . مطالعات انجام شده در مركز تحقيقات ساسكاچوان در كانادا نشان داده است فقط 40 تا 55 درصد از كل گلها قادر به توليد غلافهاي بارور و رسيده مي باشند . و تا زمان برداشت بر روي گياه باقي مي مانند .

اين آزمايش كه در مدت سالهاي خشكسالي انجام گرفته است ، نشان داده است كه اغلب غلافهاي رسيده ، از گلهايي بدست آمده است كه در مدت 15 روز ابتدايي مرحله گلدهي روي ساقه اصــــــلي و بر روي سه شاخه جانبي اوليه ، باز شده اند اما گلها و غلافهاي ديررس ،  نارس باقي    مي مانند.در صورتي كه شرايط جهت رشد بسيار مناسب باشد ، تعداد گلها و غلافها بيشتر خواهد بود اما درصد نارس ماندن غلافها تغييري نمي كند . در صورتي كه شرايط جهت رشد نامناسب باشد ، يا گلهاي زودرس خسارت ببينند ، درصد نارس  ماندن غلافها   افزايش مي يابد اما گلهايي كه خسارت نديده اند قادر به جبران نمودن كاهش محصول مي باشند . در اواسط مرحله گلدهي ، وقتي كه غلافهاي پائين تر شروع به رشد طولي مي كنند ، ساقه منبع اصلي غذا براي رشد گياه مي باشد و در اين مرحله تعداد برگها و رشد و تكامل غلافها كاهش مي يابد . غلافهاي زودرس ، نسبت به غلافهاي ديررس ، داراي مزيت نسبي مي باشند . كاهش ذخيره غذايي در مدت تكامل غلافها باعث كاهش تعداد گلها و غلافهاي رسيده مي شود و در نتيجه غلافهاي كوچكتر ، دانه هاي كمتر و كم وزن تر توليد مي كنند . شاخه هاي ثانويه و شاخه هاي بالايي گياه كلزا نيز غلافهاي كوچكتر توليد مي كنند . افزايش ذخيره غذايي باعث افزايش يافتن تعداد گل و غلاف و همچنين افزايش تعداد و وزن دانه ها مي شوند .

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا