نیازگیاه سیر به نور

نیازگیاه  سیر به نور
فوتوپریـود در کنـار دمـا عامـل اصـلی محیطی براي تعیین فنولوژي، سازگاري و تولید در گیاهان حساس به فوتوپریود نظیر سیر می باشد. بنابراین فوتوپریود و دما میتوانند در تنظـیم نمـوگیاه نقش داشته باشـند ميزان فتوسنتز گياهان زراعي به کمّيت و کيفيّت نور رسيده به سطح برگها و کارايي استفاده از اين نور وابسته است با افزايش شدت نور تشكيل سوخ (غده) سیربه شدت افزايش مي يابد. نور قرمز نسبت به آبي باعث كاهش تشكيل سوخ مي گردد. سیرهمانند پیاز معمولی برای تشکیل غده به دو عامل طول روز و حرارت نیازمند است و یک سبزی روز بلند( (Long day plants-LDP  می باشد و برای تشکیل غده حدود 15 ساعت طول روز نیاز دارد بوته سیر در اوایل، رشد رویشی دارد (در موقعی که طول روز کوتاه است) به محض آنکه بوته شروع به تولید غده نمود (در زمانی که طول روز بلند است) رشد رویشی متوقف می شود که می توان گفت رشد رویشی سیر در روزهای کوتاه و حرارتهای پائین بهتر بوده و این امر باعث افزایش عملکرد می گردد روزهای بلند و حرارت های بالا رشد غده سیر را تسریع می نماید.