مرحله رشد زایشی مرکبات

رشد زایشی:
در چند سال اول کاشت نهال ،درختان در مرحله رشد رویشی قرار دارند که این خود با توجه به نوع واریته از 3 تا 4 سال متغییر می باشد ،پس طی این دوره و به ثمر نشستن درختان مرحله رشد زایشی نیز به مراحل فوق اضافه میگردد که البته مرحله رشد زایشی، خود نیز دارای شش مرحله جداگانه می باشد:
1-تشکیل جوانه برگ و میوه:
کمترین زمان مورد مطالعه در این مرحله 8 روز درسال 92-93 بوده است و بیشترین زمان ورود تا خروج از این مرحله 31 روز سال 94-95 اتفاق افتاده است در کل به صورت میانگین این مرحله 12تا 16روزمعمولا ادامه دارد و مجموع درجه روز رشد مورد نیاز این مرحله به طور میانگین برای بالاتر از 10درجه برابر با تقریبا بین 100تا 120درجه سانتیگراد می باشد همچنین دمای مطلوب این مرحله بین 12تا 17 درجه سانتیگراد است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: گلدهی و گرده افشانی درختان مرکبات

 2-شکفتن جوانه برگ و میوه:
کمترین زمان مورد مطالعه در این مرحله 10 روز درسال 88-89 بوده است و بیشترین زمان ورود تا خروج از این مرحله 16 روز سال 92-93 اتفاق افتاده است در کل به صورت میانگین این مرحله 10تا 13روزمعمولا ادامه دارد و مجموع درجه روز رشد مورد نیاز این مرحله به طور میانگین برای بالاتر از 10درجه برابر با تقریبا بین 80تا 130درجه سانتیگراد می باشد همچنین دمای مطلوب این مرحله بین 12تا 19درجه سانتیگراد است.
3-گل دادن و برگ دادن:
کمترین زمان مورد مطالعه در این مرحله 9 روز درسال 94-95 بوده است و بیشترین زمان ورود تا خروج از این مرحله 35 روز سال 92-93 اتفاق افتاده است در کل به صورت میانگین این مرحله 16تا 22روزمعمولا ادامه دارد و مجموع درجه روز رشد مورد نیاز این مرحله به طور میانگین برای بالاتر از 10درجه برابر با تقریبا بین 150تا 310درجه سانتیگراد می باشد همچنین دمای مطلوب این مرحله بین 20تا 27 درجه سانتیگراد است.

با کشتیار بهتر بکاریم: اولویت های استانی کشت مرکبات در ایران

4-رشد برگ و میوه(میوه دادن و رشد برگ ):
کمترین زمان مورد مطالعه در این مرحله 187 روز درسال 94-95 بوده است و بیشترین زمان ورود تا خروج از این مرحله 199 روز سال 94-93 اتفاق افتاده است در کل به صورت میانگین این مرحله 187تا 199روزمعمولا ادامه دارد و مجموع درجه روز رشد مورد نیاز این مرحله به طور میانگین برای بالاتر از 10درجه برابر با تقریبا بین 3400تا 3800درجه سانتیگراد می باشد همچنین دمای مطلوب این مرحله بین 23تا 29 درجه سانتیگراد است.
5-رسیدن میوه:
کمترین زمان مورد مطالعه در این مرحله 25 روز درسال 91-90 بوده است و بیشترین زمان ورود تا خروج از این مرحله 52 روز سال 95-94 اتفاق افتاده است در کل به صورت میانگین این مرحله 35تا 42روزمعمولا ادامه دارد و مجموع درجه روز رشد مورد نیاز این مرحله به طور میانگین برای بالاتر از 10درجه برابر با تقریبا بین 160تا 300درجه سانتیگراد می باشد همچنین دمای مطلوب این مرحله بین 14تا 21 درجه سانتیگراد است.
6- سیکل خواب:
کمترین زمان مورد مطالعه در این مرحله 68 روز درسال 95-94 بوده است و بیشترین زمان ورود تا خروج از این مرحله 90 روز درسال های مختلف اتفاق افتاده است در کل به صورت میانگین این مرحله 70تا 90روزمعمولا ادامه دارد و مجموع درجه روز رشد مورد نیاز این مرحله به طور میانگین برای بالاتر از 10درجه برابر با تقریبا بین 160تا 300درجه سانتیگراد می باشد همچنین دمای مطلوب این مرحله بین 20تا 150 درجه سانتیگراد است.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات