فعالیت های زنبور کارگر در داخل کندو

عبارت است ازپرستاری، شانسازی، انتقال غذاوپاسداری. کارگرها تا ٢١ روز پس از تولد قادر به پرواز نيستند، در اين مدت کارهای متفاوت را داخل کندو به اقتضای سنشان به عهده می گيرندکه به قرار زير است:
١ــ پس ازتولدنخست مقدار زيادی گرده گل وعسل میخورندتا قوت بگيرند، سپس دوروز اول را به کار تميز کردن بدن خود و سلولهايشان و همچنين کمک به تميزکردن هم سن و سالهايشان می پردازند. در اين مدت يک جفت غده شيری که در سرشان قرار دارد فعاليت و ترشح را شروع و ژله ی شاهانه يا شير را از خود ترشح میکنند.
٢ــ از روز سوم به بعدبه تغذيه لاروهايی که سنشان از سه روز بيشتر است، می پردازند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: وظایف زنبور کارگر در خارج از کندو

٣ــ از روز پنجم پس از تولد که غده های شيری به حداکثر رشدشان رسيده و نقصهای آنها رفع شده، وظيفه تغذيه ملکه و لاروهای جوانی که سنشان بين ١ تا ٣ روز است را به عهده میگيرند. و اين وظيفه را تا روز ١٢ بعد از تولد انجام می دهند. از آنچه گفته شد اين نتيجه ی مهم را می گيريم که ملکه فقط به وسيله ی زنبوران جوانی تغذيه میشوندکه سن آنها بين ٥ تا ١٢ روز است.
٤ــ ازروز سيزدهم سه جفت از چهار جفت غددمومی که زير شکم کارگران قراردارند، شروع به ترشح کرده و زنبورهای جوان را مجبور به مومسازی می کنند، اين کار را تا روز هيجدهم پس از تولد ادامه می دهند، بنابراين بايد معتقد شويم که وی تنها شش روز موم ترشح میکند و پس از آن غدد مومی آنها از کار میافتد.
٥ــ از روز هيجدهم کارگران جلوی سوراخ پرواز و در داخل کندو نظارت بر رفت و آمد زنبورهاودر صورت لزوم دفاع ازآن را به عهده گرفته ودر ضمن گاه گاهی هم پروازکوچکی را برای جهت يابی در اطراف سوراخ پرواز و کندو انجام می دهند.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری