ترکیب زنبورها در کندو: ملکه

قبل از هر نکته در مورد زنبور عسل بايد دانست که کليه صفات يک کندو به ملکه آن بستگی دارد. هر زنبوردار بايد بداند که هم ملکه ی خوب و هم ملکه ی بد وجود دارد. از ملکه خوب و کامل است که کندوی قویتری به وجود آمده وعسل بيشتری برداشت میشود.
ملکه، مادر کلنی است. ارزش ملکه برای کندو در اين است که يک جمعيت کافی از زنبوران کارگر و تعداد کافی زنبور نر توليدکندتا وظايف کندو را انجام دهند. ملکه انتقال دهنده صفات اجداد خود و همچنين صفات نرهايی است که با آنها جفتگيری کرده است. لذا خصوصيات کندو مانند رنگ زنبوران، ميزان جمع آوری شهدوگرده، توليدموم وآرام بودن درداخل کندو، مقاومت درمقابل بيماریها و زمستان گذرانی (به سرآوردن زمستان) بستگی به ملکه آن دارد. بنابراين دانستن صفات و رفتارملکه برای زنبورداران لازم وبا اهميت است. 

تولید عسل مرغوب با کشتیار: سن و نحوه ی جفتگيری ملکه زنبور

تنهاوظيفه ملکه تخم ريزی است ودرهر کندوبيش ازيک ملکه وجود ندارد همانطور که اشاره شد تخم گذاری دو تا پنج روز بعد از آخرين جفتگيری شروع و چنانچه شرايط مناسب باشد در ظرف چند روز به ظرفيت قابل قبولی از تخم ريزی میرسد. يک ملکه خوب در فصل بهار و اوايل تابستان که جمعيت کندو به حداکثر میرسدو شرايط از نظر حرارت، رطوبت و ميزان غذا مناسب است، روزانه حدود ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ تخم می گذارد، بايدتوجه داشت که وزن تعداد تخم گاهی بيش از وزن خود ملکه است وازاين نکته میتوان به اهميت مقداروکيفيت غذايی که توسط کارگران به ملکه خورانده میشود و همچنين سرعت هضم و جذب غذا توسط ملکه پی برد.
تخم گذاری در اواخر تابستان و پاييز (در مناطق سردسير) به مرور کاهش میيابد و در فصل زمستان تخمگذاری قطع می شود وفقط در کندوهای پرجمعيت و قوی، تعدادی از تخم ها را پرورش میدهند.

با کشتیار بهتر بکاریم: توصیه های کاربردی هواشناسی در کشاورزی

ملکه ممکن است تا پنج سال زندگی کندولی بهترين راندمان کار ملکه از نظر تخمگذاری در دو سال اول عمر او است. تخمگذاری در سال اول خوب و با افزايش سن کم میشود. در سالهای بعد (سوم به بعد) ذخيره اسپرم ملکه رو به کاهش نهاده و بيشتر تخم هايی که می گذارد بارورنشده است که به زنبوران نر تبديل می شوندو چون تخمهادر حجره کارگران گذاشته می شود، نرهای حاصله از نظر جثه کوچک می شوند. همچنين اغلب، چندين تخم در يک حجره گذاشته ولی بيش از يک تخم پرورش داده نمی شود. در چنين مواقعی کندو خود سعی می کند نسبت به تعويض ملکه اقدام وملکه جوانی پرورش داده و جانشين کند. لازم است زنبوردار درعمل تعويض ملکه پيشدستی کرده و ملکه را تعويض کند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری