نیازهای زیستی گیاه برنج و کود مورد نیاز

نیازهای زیستی گیاه برنج:

الف- آب

ب- خاک

ج- درجه حرارت

د- اسیدیته (PH) خاک

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل جوانه دار کردن بذور برنج

ح- رطوبت هوا

و- رطوبت خاک

ز- ساعت آفتابی

 کود مورد نیاز برنج

برنج ، همچون دیگر غلات نسبت به نیتروژن واکنش خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین نیتروژن را به صورت آمونیوم و نیترات جذب می‌کند. از طرف دیگر ، کودهای فسفردار ، رشد ریشه و مقاومت گیاه را در برابر بیماریها و کودهای پتاسیم‌دار ، انتقال مواد فتوسنتزی از برگ به اعضای دیگر گیاه بویژه دانه ، و نیز استقامت بوته‌ها را افزایش می‌دهند.