تعیین زمان آبياري باغات انگور

تعیین زمان آبياري باغات انگور:

انجام آبیاری در چهار مرحله فنولوزیکی (تغییرات صفات کمی و کیفی در مراحل رشدی حبه انگور) رشد گیاه انجام می گیرد.
-آبیاری در مرحله تشکیل گل آذین (قبل از باز شدن گلها)
-آبیاری در مرحله تشکیل میوه، زمانی که حبه ها به اندازه یک عدس می باشد.

در کشتیار بیشتر بدانیم: کـودهای مورد نـیاز انـگور

میزان آب آبیاری بایستی براساس جدول نیاز آبی انگور در منطقه، فاصله بین آبیاریها و راندمان آبیاری (حدود 50%) محاسبه شده و در هر مرحله آبیاری اعمال شود. تشکیل گل آذین معمولا 25- 15اردیبهشت اتفاق می افتد. مرحله تشکیل میوه معمولا 25- 15خرداد اتفاق می افتد
آبیاری منظم نهالها با فواصل زمانی حداکثر 15 روز یکبار
-آبیاری در مرحله رشد حبه ها، در حدود 25 روز بعد از عدسی شدن حبه ها
-آبیاری در مرحله تغییر رنگ حبه ها  مرحله تغییر رنگ حبه ها معمولا20-10 مرداد اتفاق می افتد.