نور- رشد مطلوب گلخانه ها

- نور :

علیرغم اینکه نور نقش موثری در مقدار و مرغوبیت خیار گلخانه ای دارد، لیکن خیار به اندازه گوجه فرنگی نسبت به شدت نور حساس نیست و در شدت نوری معادل 10000 لوکس به خوبی رشد و نمو خواهد کرد. در مراحل اولیه رشد از جمله تهیه نشاء شدت نور بیشتر توصیه شده است. البته در مناطق ابری مثل اروپا و شمال ایران به ویژه در زمستان برای خیار که دارای برگهای بزرگ می باشد به نور مصنوعی واکنش مثبت نشان می دهد در شبانه روز نبایستی بیشتر از 17 ساعت نور به گیاهان تابیده شود.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گلخانه داری