انواع ماهیان گرم آبی

     مهمترین گونه های پرورشی ماهیان گرم آبی عبارت است از:
الف – کپور معمولی ( اسم علمی Cyprinus Carpio / اسم انگلیسی Common Carp )
ب – کپور نقره ای ( اسم علمی Hypophthalmichthys Molitrix /  اسم انگلیسی Silver Carp )
ج – کپور سرگنده ( اسم علمی Aristichthys Nobilis / اسم انگلیسی  Big Head)
د – کپور علفخوار یا آمور ( اسم علمی Ctenopharyngodon Idella / اسم انگلیسی Grass Carp )

     ضمناً با احداث مرکز تکثیر ماهیان بومی توسط شیلات خوزستان طی سال های اخیر دو گونه از ماهیان بومی بنام بنی و شیربت نیز به گونه های فوق اضافه می شود ولی در همه مزارع گونه های بومی کشت نمی شوند.