انتقال بچه ماهیان به استخر های زمستان گذرانی

     معمولا این کار را در شرایطی که دمای آب به کمتر از 8 – 6 درجه سانتی گراد می رسد انجام می دهند. انتقال زود هنگام بچه ماهیان باعث قرار دادن آنها در شرایط بی غذایی و گرسنگی طولانی مدت و آسیب پذیر شدن در مقابل بیماری ها و غلبه آنها بر بدن ماهی می گردد. انتقال دیر هنگام بچه ماهیان، پرورش دهنده را مجبور به انجام عملیات انتقال در زمان پایین بودن دمای هوا خواهد نمود که ممکن است در اثر منجمد شدن و یخ بستن آبششها شاهد وقوع تلفات شدید در بچه ماهیان گرمابی باشیم. 
     یکی دیگر از دلایل انتقال بچه ماهیان به استخر های زمستان گذرانی، در هنگام وقوع باران های زمستانی است که منجر به افزایش اسیدیته در آب های نواحی با قلیائیت پایین می گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: زمان مناسب جهت انتقال بچه ماهیان در استخر های پرواربندی