پنج شنبه، 14 مرداد 1400

نکات مهم در انتخاب محل استقرار کندوها

1- وضعیت آب و هوای منطقه

٢ــ چگونگی پوشش گياهی منطقه: دومين عاملی که پس از شرايط جوی دارای اهميت است، وجود گياهان و گلهای مختلف است که به عنوان پوشش گياهی و منابع شهد که ماده اوليه عسل طبیعی (عسل گل) را تشکيل می دهند، مورد استفاده زنبورعسل قرارگيرند. ازآنجا که پوشش گياهی منطقه صد درصد به وضع جوی منطقه بستگی دارد در نتيجه، قضاوت در يک فاصله ی زمانی کوتاه نمی تواند درست باشد، بنابراين هوشياری زنبوردار تنها عاملی است که می تواند در اين مورد سرنوشت ساز باشد.
٣ــ وجودآب تميزدرمنطقه: يکی ازعواملی که درانتخاب محل استقرارکندوها بايددرنظر گرفت وجودآب تميزوقابل دسترس برای زنبوران به خصوص درزمان فعاليت ملکه برای توليدورشد نوزادان است. در صورت کمبود آب، زنبوردار مجبور است با استفاده از تانکر آب و ايجاد آبشخوار ثابت یا متحرک آب مورد نياز زنبوران را تأمين کند.
٤ــرعايت اصول بهداشتی: ازآنجاکه زنبورعسل موجودی است که نسبت به بيماریها حساس است، لذا برای پيشگيری زنبوران از بيماری ها بهتر است محل استقرار آنها هميشه پاکيزه نگه داشته شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: آماده کردن کندوها برای زمستان گذرانی

٥ ــ وجود گل کافی با توجه به تعداد کندوهای مستقر درمنطقه: چنانچه محل دارای گل کافی نباشد، درنتيجه ميزان توليد عسل پايين آمده و ضرر آن متوجه کليه زنبورداران منطقه می شود. يکی از راه های شناسايی چراگاه خوب اين است که مقداری شربت يا عسل در خارج از کندو قرارمی دهيم. اگر چراگاه ضعيف باشدزنبوران به سراغ شربت می آيندواگر چراگاه قوی باشد،زنبوران اصلا به سراغ شربت وعسل نمی آيند.
٦ ــمحل استقرارکندوها نبايددرمسير سيل و درگودالها باشد: قراردادن کندوهادر کنار رودخانه با توجه به افزايش آب و پيشروی آن توصيه نمی شود.
٧ــ راه های ارتباطی: بهتر است محل استقرار کندوها به گونه ای انتخاب شود که وسايل نقليه به خصوص کاميون بتواند به محوطه اصلی زنبورستان نزديک شود تا بتوان نقل و انتقال کندوها را به خصوص در شب به راحتی انجام دادواز طرفی محل استقراربه گونه ای انتخاب نشودکه نزديک گذرگاه ها و جاده های پر رفت و آمد باشد تا باعث اذيت و نيش زدن اطرافيان و از بين رفتن زنبوران شود.
٨ ــ فـاصله کندوهـا از يکديگر: فاصله کندوها بايد به صورتی باشد که زنبوردار بتواند بـه راحتی کارهای کندو را انجام دهد.
٩ــ محل استقرار کندوها در مناطق مختلف: محل کندوها در مناطق گرم و به خصوص در فصل تابستان به صورتی باشد که اشعه مستقيم خورشيد باعث گرمای بيش از حد در داخل کندو نشود زيرا گرمای زياد سبب بيرون آمدن زنبوران از کندو و خالی ماندن شانها و خراب شدن آنها و ريزش شهد در داخل کندو و بالاخره در بروز غارت تأثير می گذارد. در مناطق مرطوب به دليل بارندگی زياد و وجود رطوبت کندوها را بايد روی چهار پايه های فلزی و يا چوبی و يا بلوک های سيمانی قرار داد. زيرا قرارندادن کندوها روی چهارپايه سبب نفوذ رطوبت به داخل کندو خواهد شدوعلاوه بر اينکه سبب پوسيدگی و کم شدن استحکام کندو می شود بلکه سبب کاهش درجه حرارت داخل کندو و باعث بروز بيماری های مختلف خواهد شد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: لوازم مورد استفاده درزنبورداری

10ــ مبارزه با حيوانات وحشی و پرندگان: محل استقرار کندوها بهتر است طوری انتخاب شود که به دور از جانورانی از قبيل خرس، گرگ، سبزقبا، موش و زنبورخوار و ... باشند و در صورت وجود جانوران فوق و عدم موفقيت زنبوردار در مبارزه با آنها بهتر است کندوها را به محل ديگری منتقل کرد.
1١ــ اهميت وجود علوفه جلوی دريچه پرواز: علوفه جلوی سوراخ پرواز به هيچ عنوان نبايد در هنگام استقرار کندوها چيده شود زيرا وجود علوفه در اطراف کندو سبب می شود که سرعت و درجه حرارت هوای گرم و سرد را مانند فيلتر کنترل کندهمچنين وجودعلوفه جلوی سوراخ پرواز مانع ورود گرد وغبار به داخل کندو می شود.

رعايت نکات مهم دراستقرارکندوهای دائمی يا ثابت
علاوه بر نکات فوق برای تأسيس زنبورستان دائمی نکات زير بايد رعايت شود:
١ــ احداث تأسيسات لازم: به منظور راحتی در کارهای مربوط به زنبورستان لازم است کليه تأسيسات مورد نياز زنبورستان ساخته و نسبت به تهيه وسايل زنبورداری اقدام شود. تأسيسات مورد نياز زنبورستان های دائمی عبارتند از: جايگاه تابستانی و زمستانی، اطاق کار، کارگاه، انبار، سرپناه، اطاق ضدعفونی قابها، توالت، دوش و آبشخوار.
٢ــ حصارکشی اطراف زنبورستان: برای جلوگيری از ورود افراد متفرقه و يا حيوانات به تأسيسات زنبورستان بهتر است اطراف آن حصارکشی شود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری