نکات مهم در خرید گاو شیری

قبل ازخرید گاو شیری، ازسالم بودن گاو مطمئن شوید. توجه كنید كه گاو موردنظر به طور مرتب واكسینه شده و كارت بهداشت داشته باشد.

· درزمان خرید گاو شیری باید به ویژگی های اختصاصی حیوان توجه كافی كرد.

· عرض كپل گاو رابطه مستقیمی با زایمان آسان وبه دنیا آمدن گوساله سالم ودرشت دارد.

· هرچه مفصل پاهای عقب گاو ظریف تر باشد، گاو شیروارتر است.

· هرچه ارتفاع پستان عقبی گاو كمتر باشد بهتر است.

با کشتیار بهتر بکاریم: اثرات استرس گرمایی بر تولید مثل گاو ماده

· اگر نگه دارنده پستان ها(رباط ها)ضعیف باشند، پستان ها شل شده و طول عمر اقتصادی گاو كم می شود.

· اندازه مناسب برای سرپستانك های جلو حدود 5 تا 6 سانتی متر وبرای سر پستانك های عقب 4 تا 5 سانتی متر است.

درزمان خرید گاو،‌آزمایش فنجان سیاه را انجام دهید تا ازسلامت پستان و شیر مطمئن شوید.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری