شرایط آب و هوایی خسارت زا به درختان زیتون

شرایط  آب و هوایی خسارت زا به درختان زیتون به شرح ذیل می باشد.
•    زمستان: درختان جوان در دمای زیر 4-  درجه سانتی گراد ( درجه سلسیوس)  صدمه می بینند.
•    زمستان: شاخه های کوچک درختان بالغ در دمای پائینتر از 5/5- درجه  سانتی گراداز بین می رود.
•    زمستان: درختان بالغ در دمای کمتر از 5/9- درجه  سانتی گراد صدمه می بینند.
•    پاییز: میوه قبل از برداشت در دمای 7/1-  درجه  سانتی گراد صدمه می بینند.
•    بهار: بارندگی، رطوبت خیلی بالا، وزش باد گرم و خشک در زمان گلدهی در عملکرد اختلال ایجاد میکند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شرایط دمایی مطلوب برای رشد رویشی و زایشی زیتون


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زیتون