گونه های زعفران در ایران

زعفران در ايران چندین گونه دارد. نزدیکترین گونه های وحشیCrocus  شناسایی شده در ایران به گونه زعفران زراعی شامل:
زعفران جوقاسم           Crocus haussknechtii
زعفران آلمه            C. Almehensis  
زعفران خزر                  C. Caspius
زعفران زیبا                   C. Speciosus
زعفران بنفش                C. Michelsonii
زعفران زاگرس             C. Cancellatus
زعفران سفيد (دوگله)      C. Biflorus
زعفران گیلان                C. Jilanicus
زعفران کورکووی         C. korolkowii
زعفران با نام علمی Crocus sativus L زعفران زراعی کشت شده می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: گیاه شناسی زعفران (saffron)

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران