عوامل اصل افزایش و کاهش اکسیژن در استخر میگو و ماهی

عوامل اصلی افزاینده اکسیژن محلول
- فیتوپلانکتونها (در روز) 
- انتشار طبیعی از هوا
- هواده    
OT- مقدار اکسیژن انتقالی در وضعیت موجود استخر(kgo2/Kwh )
OT(20) - مقدار اکسیژن انتقالی درشرایط استاندارد(kgo2/Kwh )
b- ضریب تصحیح انتقال اکسیژن(0.98  b =)
a - ضریب تصحیح اشباع اکسیژن(0.9 a =)
Cs- مقدار اکسیژن اشباع در دما و شوری استخر)
Cd- مقدار اکسیژن مورد نظر برای استخر
T- دمای آب به درجه سانتیگراد
عوامل اصلی کاهنده اکسیژن محلول
1-     فیتوپلانکتونها(در شب)
2-    فعالیتهای شیمیایی در کف
3-    تنفس میگو و ماهی

در کشتیار بیشتر بخوانیم: هوادهی در استخرهای پرورش میگو