آماده سازي زمین برای کاشت بادمجان

آماده سازي زمین اصلي بایستي در اولین فرصت ممکن صورت پذیرد تا اینکه انتقال نشاء در اولین زمان ممكن و دریکی از روزهاي تابستان انجام گردد. انتخاب نامناسب زمان انتقال نشاء بادمجان و مصادف شدن با روزهای گرم تلفات جبران ناپذیري را در پي خواهد داشت که علاوه بر كاھش میزان تولید میوه یا بذر، هزینه های غیر ضروري را نیز به برنامه كشت وارد خواهد کرد.از جمله مشكلات تأخیر در انتقال نشاء مي توان به موارد ذیل اشاره كرد :
-    تلفات بالاي نشاء در اثر گرماي هوا
-    كاھش راندمان نیروي كارگري به دلیل گرمي هوا و در نتیجه بي دقتي آنها در انتقال صحیح نشاء
-    تلفات بیشتر نشاءهای جوان در اثر برخورد با لبه داغ مالچ پلاستیكي
-    مصادف شدن زمان گلدهی و گرده افشاني با گرماي بیش از حد هوا در مرداد ماه و در نتیجه كاھش عملكرد میوه و بذر
-    طغیان كنه تارتن در مرحله حساس گلدهی
-    نیاز به وجین بیشتر به دلیل غالب تر شدن علف ھاي هرز به نشاھاي جوان(كشت به موقع باعث برتري بوته ھاي بادمجان به علف های هرز شده و تا حد زیادي از رشد آن ها جلوگیري خواھد كرد)

با کشتیار بیشتر بدانیم: اھمیت تولید نشاء بادمجان

با توجه به موارد مذكور و جهت بالا بردن میزان درآمد بسیار ضروریست که آماده سازي زمین مزرعه اصلي در اولین فرصت ممكن صورت پذیرد. توصیه مي گردد که حتي الامكان، زمین مورد نظر در فصل تابستان شخم زده شود. توصیه مي گردد میزان 30 تا 40 تن كود دامي كاملاً پوسیده، قبل از خاك ورزي اولیه در زمین پخش گردد. با توجه به اقلیم خشك و نیمه خشك اكثر مناطق ایران، و در نتیجه میزان پایین مواد آلي خاك هاي زراعي در این كشور، جدي نگرفتن مسئله كود دامي اثرات غیر قابل جبراني را براي خاك مزرعه در پي خواهد داشت. قبل از انجام عملیات خاك ورزي ثانویه با توجه به نتیجه آزمون خاك، کودهای شیمیائي به میزان لازم در سطح مزرعه پخش مي گردد. سپس دیسك سنگین انجام مي گردد تا اینکه كودهای شیمیائي با خاك كاملاً مخلوط گردند و همچنین علف های هرز جوانه زده یا سبز شده معدوم شوند. در صورت مناسب بودن خاك مزرعه پس از تسطیح، نسبت به ایجاد جوي و پشته و مالچ كشي اقدام مي گردد. پس از ایجاد جوي و پشته عملیات نصب سیستم آبیاري قطره اي انجام و مالچ كشي بر روي تیپ های آبیاري انجام مي گردد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: خاک قابل کشت برای کدو و کاشت

نصب صحیح تیپهاا، تثبیت نمودن آنها  در محل مناسب و مالچ كشي مناسب درگیرائي نشاءها و ھمچنین مراحل آتي مزرعه بسیار تأثیر گذار مي باشد.هر نوع کوتاهی یا بي دقتي در این مرحله مي تواند باعث ایجاد مشكلات عدیده در مرحله انتقال نشاء و در نتیجه تلفات بالاي نشاء و محصول گردد.