مبارزه با بیماری‌های مرکبات

مبارزه با بیماری‌های مرکبات

 

شرح عملیات

توصیه های فنی

نوع بیماری

پوسیدگی قهوه‌ای میوه و مرکبات

بیماری‌های قارچی پس از برداشت میوه مرکبات

بیماری‌های ویروسی، شبه‌ویروسی و مایکوپلاسمایی

بيماري‌هاي ويروئيدي و اگزوكورتيس

آنتراکنوز

مبارزه مکانیکی

هرس تاج پایین درختان تا ارتفاع 45 سانتی‌متری از سطح خاک، کنترل علف هرز سطح باغ و پای درختان مرکبات و جلوگیری از ماندابی شدن سطح خاک با ایجاد زهکش مناسب از روش‌های مبارزه مکانیکی است.

چیدن میوه با قيچی مخصوص برداشت، جلوگیری از زخمی‌شدن میوه در زمان برداشت و حمل به انبار جمع‌آوری میوه در زمانی که سطح روی میوه‌ها خشک باشند. استفاده از انبارهای خنک و با تهویه مناسب جهت نگهداری میوه با دمای مناسب

تهیه بذر و پیوندک از منابع مطمئن و سالم، حذف و امحاء درختان آلوده و مشكوک، استفاده از نهال‌های سالم و گواهی شده در احداث باغ

ضدعفونی ادوات باغبانی با واتيكس و با محلول هیپوکلریت‌سدیم به نسبت 10- 5 درصد، استفاده از منابع پیوندک سالم و مطمئن و حذف درختان‌آلوده مخصوصاً در پایه‌های حساس سه‌برگچه‌ای، نظير پونسيروس و سيترنج

حذف شاخه‌های خشک، برگ‌ها و میوه‌های آلوده ریخته شده در پای درخت

مبارزه شیمیایی

مقدار،

نوع سم و زمان مناسب

قارچ‌کش اکسی کلرور مس به نسبت 3 در هزار با محلول بردو به نسبت یک درصد در اواخر شهریور

استفاده از واکس‌های مناسب، استفاده از قارچ‌کش تکنو به نسبت يك در هزار پس از برداشت میوه و قبل از انبار نمودن

-

-

در صورت لزوم بعد از انجام هرس، مصرف قارچ‌کش اکسی کلرورمس به نسبت 5-3 در هزار یا محلول بردو به نسبت 2-1 درصد

             

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات