رده بندی جانورشناسی زنبور عسل

زنبورعسل جزو شاخه ی بندپايان و از رده حشرات و زير رده بالداران و گروه حشرات با دگرديسی کامل وراسته بال غشاييان وبالا خانواده Apoidea و خانواده يا تيره Apididae و جنس زنبور Apis است. لينه، طبيعیدان سوئدی برای اولين بار برای تقسيم بندی حيوانات از دو نام استفاده کرد. نام اول نمايانگر نوع ونام دوم نژاد حيوان را مشخص میسازد. ازروی اين تقسيم بندی تمامی انواع زنبوران عسلی که از لحاظ فيزيولوژيکی و تشريحی مانند يکديگرند به نام Apis يا تيره ناميده میشوندوهراسمی بعداز Apis بيايد، نوع زنبورعسل راروشن میکند

درميان انواع مختلف زنبوران عسل دنيا در حال حاضر چهار نوع آن دارای ارزش اقتصادی هستند که عبارتنداز:
زنبورعسل درشت A.dorsata 
زنبورعسل ريز A. florea
زنبورعسل هندی A.indica
زنبورعسل معمولیA. Mellifera
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری