مبارزه شیمیایی با آفات مرکبات

مبارزه شیمیایی مقدار، نوع سم و زمان مناسب با آفات مرکبات

 

ردیف

نوع آفت

مبارزه مکانیکی

مبارزه شیمیایی مقدار، نوع سم و زمان مناسب

سایر (بیولوژیکی، تلفیقی و...)

1

شپشک سپردار

قهوه‌ای مرکبات

-

در سم‌پاشی زمستانه، از روغن به نسبت 5/1-1 درصد و در سم‌پاشی تابستانه از روغن به نسبت    75/0-5/0 درصد به همراه حشره‌کش اتیون 2 در هزار یا سایر سموم فسفره استفاده می‌شود. در صورت وجود آلودگی، سم‌پاشی به صورت لکه‌گیری در اواخر شهریور ماه صورت می‌گیرد.

 

2

بالشتک مركبات

هرس کامل داخل درخت

(حذف شاخه‌های زائد و نرک)

در سم‌پاشی زمستانه از روغن به نسبت 5/1 -1 و در سم‌پاشی تابستانه از روغن به نسبت 5/0-75/0 درصد همراه حشره‌کش دورسبان، گوزاتیون یا آدمیرال به ترتیب به نسبت‌های (2،2 و 7/0 در هزار) استفاده می‌شود. در صورت وجود آلودگی، سم‌پاشی به صورت لکه‌گیری در اواخر شهریورماه صورت می‌گیرد.

کفشدوزک کريپت

3

شپشک آردآلود مرکبات

هرس داخلی درخت

(حذف شاخه‌های زائد و نرک)

در سم‌پاشی زمستانه از روغن به نسبت 5/1-1 درصد و در سم‌پاشی تابستانه از روغن به نسبت  75/0-5/0 درصد همراه حشره‌کش دورسبان یا گوزاتیون به نسبت 2 درهزار استفاده می‌شود.

در صورت وجود آلودگی، سم‌پاشی به صورت لکه‌گیری در اواخر شهریورماه صورت می‌گیرد.

کشفدوزک کريپت

(ترجیحاً از این روش استفاده شود)

4

شپشک استرالیائی

هرس داخلی درخت

(حذف شاخه‌های زائد و ترک)

سم مالاتیون به نسبت 2 در هزار همراه با روغن ولک به نسبت 75/0-5/0 درصد استفاده می‌شود. در صورت وجود آلودگی در زمستان، مصرف روغن 5/1-1 درصد (بدون کاربرد حشره‌کش) صورت می‌گیرد.

کفشدوزک Novius

(ترجیحاً از این روش استفاده شود)

5

کنه قرمز مرکبات

کنترل علف‌هرز باغ‌ها

در صورت وجود آلودگی همراه با سم‌پاشی زمستانه، تابستانه و اواخر شهریورماه، استفاده از کنه‌کش نئورون  5/1-2 درهزار یا اورتوس و یا نیسورون 5/0 در هزار توصیه می‌گردد. ضمناً در سم‌پاشی زمستانه، کنه‌کش نیسورون به علاوه روغن 2-5/1 در هزار یا زینب 2 در هزار توصیه می‌گردد.

 

6

کنه نقره‌ای یا زنگارمرکبات

کنترل علف‌هرز باغ‌ها

با مشاهده اولین آلودگی در اواخر خرداد و اوایل پائیز سم‌پاشی با یکی از کنه‌کش‌های موجود نظیر آبامکتین (ورتیمک) به میزان 2/0 در هزار با سان مایت 5/0 در هزار با نئورون 5/1-2 در هزار یا زینب 2 در هزار توصیه می‌شود.

-

7

لارومینوز برگ مرکبات

(در نهالستان و باغ‌های جدید الاحداث)

ایجاد تونل‌های توری ایزوله             برای خزانه‌های تولیدی

به فاصله هر 10 روز یک بار از زمان شروع فعالیت تا اواسط مهرماه حشره‌کش کونفیدور، به نسبت    5/0 در هزار با آبامکتین 5/0 در هزار پس از مشاهده فعالیت لارومینوز برگ مرکبات توصیه می‌گردد.

 

8

لیسک و حلزون

کنترل علف‌هرز و

زدن روتیواتور بين خطوط کاشت

سم‌پاشی سطح باغ با سم سوین به نسبت 5 در هزار پس از اولین بارندگی شهریورماه، استفاده از طعمه مسموم متالدئید در اسفندماه و اولیل فروردین با مشاهده راب بالغ توصیه می‌شود.

کنترل علف‌هرز همراه با تله‌جاذب با استفاده از ماءالشعیر و

رهاسازی ماکیان در سطح باغ

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات