عملیات نگهداری از باغ بادام: تغذیه باغ بادام

برای بیشتر گونه های گیاهی ۱۴ عنصر همراه با کربن، اکسیژن و هیدروژن برای رشد و تولید مناسب ضروری هستند. مقدار این عناصر ضروری در یک گیاه بسته به گونه رقم زراعی و محیط تفاوت دارد. عناصر پرمصرف (نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم و گوگرد) برای ساخت و انجام وظیفه ترکیب های آلی مثل پروتئین ها و اسیدنوکلئیک ها لازم هستند و یا به تنظیم pH و وضعیت آب سلول کمک می کند. ریزمغذی ها بیشترین نقش را در ساخت آنزیم ها دارند اما آنها می توانند در فتوسنتز و ساختن غشاء سلولی نیز دخیل باشند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: عملیات پس از کاشت بادام

مواد غذائی بویژه کلسیم، بر، روی و مقدار زیاد نیتروژن ممکن است همچنین در ایجاد مقاومت به بیماریها و کیفیت محصول تاثیر گذار باشند. اگر مقدار آنها هم از حد معینی در خاک و یا در آب بیشتر باشد بعضی عناصر مانند کلر، بر و سدیم می توانند برای گیاه مسموم کننده باشند.
تغذیه در باغات بادام بایستی با توجه به آزمایشات خاک منطقه صورت پذیرفته باشد ولی توصیه های زیر در مورد تغذیه بادام بصورت عمومی صورت می پذیرد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری