اثر کیفیت آب بر عملکرد آفت کش


آب مهم‌ترین مایعی است که به صورت حامل حشره‌کش‌ها، قارچ¬کش¬ها و علف‌کش‌ها در سمپاشی مورد استفاده قرار می¬گیرد.

 زلالی و مقدار مواد معدنی آب؛ کارایی آفتکشها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اهمیت استفاده از آب‌های تمیز و زلال برای پاشش آفتکشها به خصوص علف‌کش‌ها مدت زمان زیادی است که به اثبات رسیده است. عواملی مانند سختی آب،  PH آب، میزان یون بیکربنات، کدورت آب و مواد آلی، آهن و سایر مواد موجود در آب بر کارایی آفتکشها تاثیر می-گذارند. بیشتر کشاورزان در جستجوی روشهایی جهت کاهش دفعات سمپاشی با آفتکشها و حفظ محصول  از  آفات هستند. کاربرد غلط و نادرست آفتکشها میتواند موجب افزایش دفعات سمپاشی، استفاده بیشتر از آفتکش، کاهش عملکرد و از دست دادن زمان مطلوب مبارزه با آفت شود.

با کشتیار بهتر بکاریم: نقش اسیدیته آب در سمپاشی

در مورد عدم تاثیر آفتکشها روی آفت دلایل زیادی وجود دارد که از جمله انتخاب غیر صحیح آفتکش، مصرف میزان ناکافی آفتکش، مشکلات مربوط به دستگاه سمپاش، سمپاشی در زمان نامناسب یا سمپاشی در شرایط نامساعد آب و هوایی و عاملی که اغلب نادیده گرفته می شود کیفیت آب مورد استفاده در سمپاشی آفت-کش می باشد. 
سمپاشی عبارت از پاشش محلول آفتکش،  مواد روغنی یا گرد به مقدار معین در واحد سطح  است، که در سمپاشی صحیح لازم است کلیه سطوح هدف پوشیده از آفتکش باشد. متوسط کلی قطر ذرات آفتکش یک تا هزار میکرون میباشد. 
آب معمولاً 95% یا بیشتر از حجم محلول سمپاشی را در بر میگیرد و نقش مهمی را در ایجاد شرایط مطلوب جهت اثربخشی آفتکش و رسیدن آن به بافت هدف در گیاه را داراست، پارامترهای کیفیت آب مثل اسیدیته و سختی آب نقش اساسی در این فرآیند دارند.