نقش رطوبت هوا در پرورش زنبور

 وجود رطوبت مناسب جهت جمع آوری شهد الزامی است اما از طرفی رطوبت بالا باعث افزایش بیماری های زنبور عسل خواهد شد و از طرفی کاهش شدید رطوبت باعث کاهش راندمان تولید به علت کمبود شهد خواهد شد. درمناطق مرطوبی چون شمال بعلت ناتوانی زنبورها در دفع رطوبت کندو قابها کپک زده و بیماری نوزما در کندوهای شما شیوع پیدا میکند.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری