بیماری های بادمجان- لکه موجی آلترناریایی

 لکه موجی آلترناریایی Althernaria solani
•    علائم: ایجاد لکه های نکروز متحدالمرکز با هاله زرد رنگ
•    زمان فعالیت: شرایط گرم و مرطوب
•    درصد خسارت: کم تا متوسط
•    مبارزه غیر شیمیایی: ایجاد تهویه هوايي مناسب با رعايت فاصله مطلوب كشت گياهان. حذف علفهای هرز، کنترل دور آبیاری
•    مبارزه شیمیایی: داکونیل، اکوئشن پرو (1-0/5 در هزار)

با کشتیار بهتر بکاریم: بیماری های بادمجان- سفیدک سطحی