یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

مقابله با علفهاي هرز باغات انگور

- شخم بهاره (پابیل) در باغات سنتی
فقط در اطراف بوته ها و زدن کولتیواتور در بین ردیفها به همراه استفاده از روتیواتور در سیستمهای تربیتی ایستاده
مبارزه از طریق درو با داس و یا کندن با بیل در سیستم سنتی در اوایل تیرماه
- استفاده از سموم علف کش پیش رویشی و پس رویشی در مبارزه با علفهای هرز

اطلاعات بیشتر در کشتیار: مبارزه با آفت زنجره مو

کاربرد علف کشهای پیش رویشی نظیر ترفلان به میزان 5/2 لیتر در هکتار بعد از پابیل و اختلاط با خاک و یا به صورت محلول در آب آبیاری و استفاده از علفکش داکتال بمیزان 12-10 لیتر بخصوص در باغهای آلوده به سس و استفاده از علفکش گراماکسون در اوایل رشد علفهای هرز بمیزان 5-3 لیتر
تکرار روتیواتور زنی در بین درختان در سیستم داربستی و سمپاشی با علفکش گراماکسون به میزان 5-3 لیتر در هکتار و بصورت هدایت شده روی علفهای هرز در فواصل درختان