مبارزه با آفتها و بیماریهای مرکبات

در جنوب کشور به علت نوع کم آفتها و بیماریها و پایین بودن میزان خسارت آنها، مبارزه شیمیایی به ندرت انجام میشود، مگر در مواردی که آفت یا بیماری حالت طغیانی و حاد داشته باشد مانند کنه زرد شرقی که با استفاده از کنه کشهای اختصاصی با آن مبارزه میشود. با بیماری شانکر باکتریایی وجاروك ليمو ترش نیز مبارزه شیمیایی نمیشود. از بین بردن (سوزاندن) درختان آلوده بهترین راه مبارزه است.
در شمال کشور با شپشکها، با سموم فسفره (گوزاتیون، دیازینون، متاسیستوکس، مالاتیون و ...) و روغن ولک مبارزه میشود. برای مبارزه با کنها از کنه کش های اختصاصی استفاده میشود. در سالهای اخیر برای مبارزه با شپشک آردآلود و شپشک استرالیایی از سوسک ''کریپتولموس'' و سوسک ''نوویرس کاردنیالیس'' که دشمنان طبیعی این دو آفت هستند، استفاده میشود. برای مبارزه با سوسکها و پروانه ها (به ویژه مینوز) نیز از سموم فسفره بهره می گیرند. برای مبارزه با حلزونها و رابها طعمه مسموم به کار برده میشود.
 برای مبارزه با بیماریهای قارچی از قارچ کشها (بنومیل، آگار، کوپراویت، کاپتان، مانکوزپ، دیتان 45 M) به نسبت 2 تا 3 در هزار استفاده میشود. بیماریهای ویروسی معالجه ندارند و برای از بین بردن آنها درختان آلوده را میسوزانند.

با کشتیار بهتر بکاریم: ازدیاد و پایه های مرکبات

مهمترین آفتها و بیماریهای مرکبات و چگونگی مبارزه با آنها در جدول زیر آمده است:

ردیف

نوع آفت

مبارزه   مکانیکی

مبارزه   شیمیایی

مقدار،   نوع سم و زمان مناسب

سایر

(بیولوژیکی،   تلفیقی و...)

1

 

شپشک   سپردار

قهوه ای   مرکبات

 

-

در سمپاشی زمستانه، از   روغن به نسبت 5/1-1 درصد استفاده می کنیم..

در سمپاشی تابستانه،   استفاده از روغن به نسبت 75/0- 5/0 درصد به همراه حشره کش اتیون 2در هزار یا   سایر سموم فسفره استفاده می شود. در صورت وجود آلودگی، سمپاشی به صورت لکه گیری   در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد.

 

-

 

2

 

بالشتک   مركبات

 

هرس کامل داخل درخت (حذف    شاخه های زائد و نرک)

سمپاشی زمستانه با روغن به نسبت 1.5 -1درصد صورت می   گیرد.

در سمپاشی تابستانه ، از روغن به نسبت 0.5-0.75 درصد   همراه حشره کش دورسبان، گوزاتیون یا آدمیرال به ترتیب به نسبتهای (2،2 و 0.7در   هزار) استفاده می شود . در صورت وجود آلودگی، سمپاشی به صورت لکه گیری در اواخر   شهریور ماه صورت می گیرد .

 

کفشدوزک کريپت

3

 

شپشک آرد   آلود مرکبات

 

هرس داخلی درخت (حذف شاخه های زائد و نرک )

سمپاشی زمستانه با روغن به نسبت 0.5-1 درصد صورت  می گیرد .

در سمپاشی تابستانه ، از روغن به نسبت0.5-0.75 درصد همراه حشره کش دورسبان یا گوزاتیون به نسبت 2درهزار استفاده می شود. در صورت وجود آلودگی، سمپاشی به صورت لکه گیری در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد.

کشفدوزک کريپت

(ترجیحاً از این روش مبارزه استفاده شود.)

4

 

شپشک   استرالیائی

هرس داخلی درخت (حذف شاخه های زائد و ترک )

سم مالاتیون به نسبت 2 در هزار همراه با روغن ولک به   نسبت 0.5-0.75درصد استفاده می شود .

در صورت وجود آلودگی در زمستان ، مصرف روغن 1.5-1 درصد   (بدون کاربرد حشره کش) صورت می گیرد.

کفشدوزکNovius

(ترجیحاً از این روش استفاده شود.)

5

 

کنه   قرمزمرکبات

 

کنترل علف هرز باغات

در صورت وجود آلودگی همراه با سمپاشی زمستانه، تابستانه   و اواخر شهریور ماه ، استفاده از کنه کش نئورون 0.5-2 درهزار یا اورتوس و یا   نیسورون 0.5 در هزار توصیه     می گردد.   ضمناً در سمپاشی زمستانه کنه کش نیسورون بعلاوه روغن 2-5/1در هزار یا زینب 2   درهزار توصیه    می گردد .

 

-

6

کنه نقره   ای یا زنگار مرکبات

کنترل علف هرز باغات

با مشاهده اولین آلودگی در اواخر خرداد و اوایل پائیز   سمپاشی با یکی از کنه کش های موجود نظیر آبامکتین (ورتیمک) به میزان 2/0 در هزار   با سان مایت 5/0 در هزار با نئورون 5/1-2 در هزار یا زینب 2 در هزار توصیه می   شود .

 

-

7

لارومینوز   برگ مرکبات (در نهالستان و باغات جدید الاحداث)

ایجاد تونلهای توری ایزوله برای خزانه های تولیدی

به فاصله هر 10 روز یک بار از زمان شروع فعالیت تا اواسط مهر ماه حشره کش کونفیدور، به نسبت 5/0 در هزار با آبامکتین 0.5در هزار پس از   مشاهده فعالیت لارومینوز برگ مرکبات توصیه می گردد.

 

 

-

8

لیسک و   حلزون

کنترل علف هرز، زدن روتیواتور بين خطوط کاشت

سمپاشی سطح باغ با سم سوین به نسبت 5 در هزار پس از   اولین بارندگی شهریور ماه استفاده از طعمه مسموم متالدئید در اسفند ماه و اولیل   فروردین با مشاهده راب بالغ توصیه می شود.

کنترل   علف هرز همراه با تله جاذب با استفاده از ماءالشعیر ، رها سازی ماکیان در سطح   باغ


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات