نیازهای آب و هوایی موز-باد

نیازهای آب و هوایی موز-باد
باد در مناطق نيمه گرمسيري مسئله مهمي است . بادهاي بالاي 45 تا 25 مايل در ساعت باعث واژگون شدن و شكستن شبه ساقه موز مي شود . ادامه باد باعث بريدگي و پاره گي برگها و خشكي برگها و از بين رفتن تاج گياه مي شود . به منظور جلوگيري از خسارت باد به موز ستانها و توليد بهينه ، لازم است از ارقام موزهاي پاكوتاه استفاده شود و اطراف موزستانها دو يا سه رديف از موزهاي پا بلند و يا ني مانند ني الفانكراس و يا (sesbanio ) از خانواده بقولات كه بسيار سريع الرشد است كشت گردد تا قطعات موز از وزش باد مصون بمانند .