تغییرات تولید شیر در اثر تنش گرمایی

تولید شیر معمولا به مقادیر متغیري کاهش پیدا خواهد کرد، که در اثر استرس گرمایی این کاهش به بیشتر از%25 می رسد.
کاهش تولید شیر در اثر:
● کاهش غذاي دریافتی
● صرف انرژي بیشتر براي نگهداري
● کاهش پتانسیل در بازده مواد مغذي مصرفی
● افزایش ورم پستان (با تحت تاثیر قرارگیري تعادل اکسیداسیونی توسط استرس گرمایی و افزایش مصرف آنتی
اکسیدان ها) خواهد بود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری