جدیدترین توصیه های فنی بادام زمینی


آخرین توصیه های پرورش بادام زمینی بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/03

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• مدیریت در برداشت بادام زمینی ، انبارداری و کنترل شرایط محیطی انبار جهت جلوگیری از بیماری های قارچی