جدیدترین توصیه های فنی بادام زمینی


آخرین توصیه های پرورش بادام زمینی بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/08/25

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• تسریع در برداشت محصولات پنبه، بادام زمینی ،ذرت دانه ای و چغندرقند و سیب زمینی