یک شنبه، 30 شهریور 1399

ریزه داری و انتقال کرم ابریشم به تلمبار صحرائی

-    تهیه بستر مناسب برای تغذیه لاروهای تازه تفریخ
-    استفاده از کاغذ پارافینی برای جلوگیری از خشک شدن برگهای خرد شده در دوره ریزه داری(سنهای اول ودوم)
-    تغذیه با برگهای مناسب (چیده شده در روز قبل وبدون نمناکی)
-    تغذیه شبانه در مواقع روزهای گرم
-    تهویه مناسب فضای داخلی تلمبار (محل تغذیه کرم ابریشم)
-    مسدود کردن راههای نفوذ پرندگان وکروف(مار بومی گیلان)به عنوان دشمنان طبیعی
-    خروج کرمهای بیمار وآلوده وجلوگیری از گسترش این آلودگی در تلمبار
-    آهک پاشی برای  ضد عفونی مناسب فضای زیرین تلمبار صحرائی
-    برگدهی شبانه روزی در روزهای برگخواری سریع کرم ابریشم
-    استفاده از ابزار های مناسب  برای  پیله تنیدن کرم ابریشم
-    جمع آوری پیله ها ودسته بندی وانتقال به مراکز خرید

در کشتیار بیشتر بخوانیم: توتستان و محل تولید و تهیه برگ توت


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان