انتقال نشاء بادمجان به مزرعه

یك نشاي ایده آل، گیاھچه اي است به ارتفاع 15 تا 25 سانتي متر ، ریشه دار، عاري ازبیماري و بدون جوانه گل نشاھاي مسن تر پس از انتقال واكنش رشدي سریعي نشان نمي دھند.عمل مقاوم سازي نشاھا باید یك تا دو هفته قبل از انتقال نشاھا به مزرعه صورت پذیرد.این كار با كم كردن تدریجي آب، به منظور مقابله با تنش رطوبتي پس از نشاكاري، هوا دهی به منظور مقاومت در برابر كاھش درجه حرارت و ھمچنین آفتاب دهی به منظور مقاومت به تابش مستقیم آفتاب درمزرعھ صورت مي گیرد.چند روز قبل از انتقال نشاءها پوشش پلاستیكي آنها كاملا برداشته مي شود. نشاءها 12 تا 14 ساعت قبل از انتقال كاملاً آبیاري مي شوند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نکات حائز اهمیت در تولید نشاء بادمجان

انتقال نشاءها بهتر است درھنگام عصر یا در روزهای ابري صورت گیرد تا شوك انتقال نشاء به حداقل برسد. نشاءكاري مي تواند با دست یا با ماشین های  نشا كار صورت گیرد.درایران، نشاكار ي معمولاً به دوصورت انجام مي گیرد. در شهرستان بندرعباس نشاءکاری بادمجان به دو صورت ذیل انجام می گردد:
-    نشاكار در يک زمین كاملاً خیس که آب در داخل جویھا درحركت است و نشاھا در منطقه داغ آب زده مي شود
-    نشا كاري درخاك گاورو که در این حالت توسط یك چوبدستي چاله هایی درمنطقه داغ آب ایجاد مي گردد. نشاءها درچاله ها قرارمي گیرند و سپس چاله ها پر ازآب شده و خاك دھي مي گردند.