تاثیر هوای ابری و گرد و خاک در پرورش ماهی گرمابی


هر عاملی که باعث نرسیدن نور خورشید به کف استخر شود در پرورش ماهی مهم است. در شرایط آفتابی حداکثر میزان تولید اکسیژن در ساعات 3 – 2 بعد از ظهر به وقوع می پیوندد. از ساعت 3 ظهر تا صبح روز بعد مصرف اکسیژن افزایش می یابد. در حالت ابرناکی و گرد و خاک میزان تابش خورشید کاهش یافته و تولید اکسیژن در استخر کاهش چشمگیری پیدا می کند. لذا باید از کود دهی و غذا دادن اجتناب کرد، زیرا در صورت غذادهی، اکسیژن محلول آب مورد استفاده فیتوپلانکتون ها قرار می گیرد و ماهی ها با کمبود اکسیژن مواجه می شوند