جدیدترین توصیه های فنی گندم و جو


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت گندم و جو بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• آماده سازی زمین برای کاشت پاییزه گندم وجو دیم وآبی

• پایش آفت وبیماری وعلف های هرز در مزارع سبزی وصیفی جات وعلوفه وحبوبات آبی

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• انجام آبیاری، سم¬پاشی و محلول¬پاشی مزارع در ساعات خنک وبدون بارندگی باتوجه به بارندگی در استان چهارمحال بختیاری

• تنظیم دور آبیاری مزارع با توجه به روند کاهش دما و نیاز آبی گیاه

• استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• جلوگیری از آبیاری در مزارع جهت جلوگیری از ورس بدلیل وزش باد

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• انجام آبیاری، سم¬پاشی و محلول¬پاشی مزارع در ساعات خنک روز ودر ساعات بدون باد