دما در استخر پرورش میگو

یکی از پارامترهای مهم آب جهت پرورش میگو درجه حرارت می باشد نور خورشیدمهمترین منبع موثر بردرجه حرارت آب است. علاوه بر نور خورشید عوامل دیگری از قبیل : عمق آب ، میزان شکوفایی فیتوپلانکتون ها ، وزش باد و هوادهی بر دمای آب تاثیرگذار هستند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اسیدیته یا ph آب در پرورش میگو