رطوبت نسبی و درختان انگور

يكي ديگر از موضوعات مهم در انتخاب يك محل يا منطقه جهت احداث باغ كه بايستي مورد توجه قرار گيرد، رطوبت هواست. زيرا چنانچه در طول رشد و نمو گياه براي مدت زمان طولاني ميزان رطوبت هوا كمتر از 25 تا 30 درصد باشد تبخير و تعرق افزايش  يافته و درصورت عدم تامين آب مورد نياز گياه در اين زمان، و بر هم خوردن تعادل ميزان تبخير و ميزان جذب آب از خاك توسط ريشه هاي گياه، درخت مو دچار تنش رطوبتي گشته و نه تنها بقاء گياه به خطر خواهد افتاد بلكه رشد كمي وكيفي ميوه (توليد محصول سال) به مخاطره مي افتد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش باد در باغات انگور