میگوی موزی penaeus merguiensis

بدن میگوی موزی به رنگ صورتی تا زرد کمرنگ است وخالهای قرمز مایل به قهوه ای دارد (شبیه موز کمی مانده). این گونه در آبهای جنوبی کشور به صورت طبیعی وجود دارد وازانواع میگو های مرغوب محسوب می شود. درجه حرارت 25تا32 درجه سانتی گراد وشوری 15تا32 جزء در هزار برای پرورش این گونه مناسب است. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: میگوی سفید هندی penaeus indicus