مناطق مناسب کشت و پرورش هلو در جهان و ایران

مناطق مناسب کشت و پرورش هلو در جهان و ایران

طبق آمار فائو (2011) بیش از 21 میلیون تن هلو و شلیل در سراسر جهان تولید شده که کشور چین بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان است در حال حاضر هلو با حدود 1.5 میلیون هکتار سطح زیر کشت یکی از محصولات مهم تجاری پنج کشور چین. ایتالیا. اسپانیا. آمریکا وایران محسوب می شود. چین با هزار هکتار به تنهایی 49 درصد از سطح زیر کشت دنیا را به خود اختصاص داده است. همچنین ایتالیا با 71هزار. آمریکا با 56 هزار و اسپانیا با 50 هزار هکتار رتبه های بعدی را دارا هستند. ایران نیز رتبه هفتم را بین کشورهای دنیا داراست.        

در ایران کشت هلو در سال های اخیر نیز روند روبه رشدی بر خوردار بوده است. طبق آمار سازمان خوار و بار جهانی (2011FAO.)T سطح زیر کشت این محصول در ایران از سطح 25 هزار هکتار در سال 2002 به 47500 هکتار در سال 2012 رسیده است.در این میان استان های البرز. مازندران. تهران. فارس و گلستان به ترتیب در رتبه اول تا پنجم تولید هلو کشور قرار گرفته و بیش از 50 درصد تولید هلو را به خود اختصاص داده اند. استان های اردبیل. کرمانشاه. همدان. آذربایجان غربی. چهارمحال بختیاری در رتبه های بعدی قرار دارند.