جدیدترین توصیه های فنی چغندر قند


آخرین توصیه های کاشت، داشت و برداشت چقندرقند بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• افزایش فواصل زمانی آبیاری مزارع چغندر قند جهت افزایش عیار قند

• آماده سازی زمین جهت کاشت کلزا، چغندر قند و سایر محصولات پاییزی