نیازهای آب و هوائی گردو-گرده افشانی و گلدهی

نیازهای آب و هوائی گردو در طی مراحل فنولوژیکی مختلف-گرده افشانی و گلدهی

•    خودسازگار و غالبا دگر گشن،
•    رطوبت مناسب گرده افشانی ۶۰ تا ۷۰ % و دمای مناسب ۱۵ تا ۲۰ درجه
•    حداکثر شکوفایی گل های نر بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح
•    پس از جوانه زنی ۲ تا ۳ روز بعد لوله گرده به تخمک می رسد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیازهای آب و هوائی گردو - تشکیل و رشد میوه

- شرایط نامناسب گرده افشانی
•    بارندگی
•    دمای بالا و هوای آفتابی باعث کاهش عمر گرده می شوند
•    رطوبت خیلی زیاد کاهش دهنده قوه نامیه گرده

نیازهای آب و هوائی گردو در طی مراحل فنولوژیکی مختلف-لقاح

•    لقاح در گردو بیشتر به صورت شالازوگامی است
•    هوای خنک رطوبت نسبی کم باعث کاهش رشد لوله گرده می شود.
•    شش تا هفت روز بعد از گرده افشانی لقاح انجام می شود
•    چند جنینی نابجا با منشاء بافت خورش در گردوی سیاه دیده می شود

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو