مراحل رشد ظاهري كلزا

كلزا گياهي است يكساله كه همانند ساير گياهان داراي مراحل خاص فنولوژيكي است.
کلزا در تناوب زراعی با غلات به عنوان کشت استراتژیک مطرح است که با مصرف آب کم و شرایط اقلیم خشک استان قم نیز مطابقت دارد.
مراحل رشدي گياه كلزا را مي توان به ۷ مرحله تقسيم نمود:
مرحله A : جوانه زدن – گياهان ۲ برگ ابتدايي قلبي در اين مرحله دارد.
مرحله B : مرحله روزت – اين مرحله با توجه به تعداد برگ ظاهر شده به چند مرحله B1,B2,…,Bn تقسيم مي شود.
مرحله C : مرحله رشد رويشي- در اين مرحله گياه شروع به ساقه دهي مي نمايد و ميان گره ها قابل ديدن مي باشند.
مرحله D : مرحله ظهور غنچه هاي گل.
مراحل F,E (مرحله گلدهي): در اين مرحله ابتدا غنچه هاي گل از هم جدا شده و اولين گلها باز شده و به تدريج به تعداد گلهاي باز شده افزوده مي شود.
مرحله G : مرحله شكل گيري خورجين.

در کشتیر بیشتر بخوانیم: دانه و روغن گیاه کلزا