جدیدترین توصیه های فنی زعفران


آخرین توصیه های پرورش زعفران بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/09/16

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• با توجه به پیش بینی هواشناسی و کاهش دما نسبت به جمع آوری محصولات زعفران اقدام و از ذخیره و دپو در فضای باز خوداری شود.