راه مبارزه و پيشگيری با کرم مومخوار

بهترين راه مبارزه با اين آفت در زنبورستانها نگاهداری کندوهای قوی است تا خودزنبوران به طور طبيعی با اين آفت مبارزه کنندواجازه فعاليت به آن ندهند. همچنين بايد سالانه چند نوبت آشغالهای کف کندو را که مکان امنی برای رشد و نمو اوليه کرمهاست، تميز کرد و شانهای خالی را که زنبورها روی آن فعاليتی ندارند، از کندو خارج کرد.بازدید از انبار به خصوص در اوايل پاييز و اواخر زمستان و اوايل بهار که شرايط انبار برای رشد آفت مساعد است و به محض مشاهده کوچکترين نشانه اين آفت شانها را با يکی از سموم ضدعفونی کننده مانند قرص فستوکسين، دود گوگرد، پارادی کلروبنزن و يا اتيلن دی برومايد ضدعفونی کرده و يا با گذاردن نفتالين در محوطه ی انبار به خصوص بالای طبقات شانها، اجازه فعاليت به پروانه برای تخمگذاری را نداد. بايدتوجه داشت که مصرف اين سموم برای شانهای حاوی عسل توصيه نمیشود. چون باعث سمی شدن عسل خواهد شد. در اين مورد توصيه میشود که اين شانها برای مدت حداقل ٤ ساعت در معرض گاز کربنيک ً باشد.. از سرما نيز میتوان برای مبارزه با اين آفت استفاده کردبه نحوی که اگر شانها به مدت ٢ساعت در سرمای منهای ١٧ درجه سانتیگراد قرار گيرند، آفت از بين خواهد رفت. لازم به يادآوری است چنانچه بخواهيم از يخچال فريزر خانگی استفاده کنيم، بايد پوکه ها را حداقل يک شب در فريزر نگهداری کرد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفات کندو، شپش زنبورعسل

کلنی ها را قوی نگه دارید. شان های خالی را در مکانهای سرد ذخیره نمایید،دمای سرد نسبت رشد را پایین می آورد وجلوی تخم ریزی پروانه بالغ را می گیرد. شانها(مانند شان عسل) را در دمای 7- درجه سانتی گراد به مدت 5 ساعت،در 12درجه به مدت 3 ساعت یا در 15- درجه به مدت 2 ساعت فریزر کنید.اگر تعداد زیادی از شان ها را درمان می کنید همه آنها را به مدت دست کم 24 ساعت فریزر کنید.شان های خالی آلوده به پروانه را در زمانی که دمای بالای 16 درجه است با کریستال های (پارادی کلرو بنزن) ذخیره کنید.ولی دست کم 24 ساعت قبل از استفاده آنها را از انبار خارج سازید. شانهای خالی را با مخلوطی از دی اکسید کربن (co2) 74 درصد ونیتروژن(N) 21 درصد ،در  رطوبت نسبی 5 درصد در دمای 46 درجه به مدت 80 دقیقه و در دمای 49 درجه سانتی گراد به مدت 40 دقیقه در اطاق تدخین قرار دهید. مراقب باشید زیرا موم در دمای 64 درجه ذوب میشود .
بطور خلاصه با دادن شان های محتوی تخم پلاک قرمز و جمع کردن(نسبت جمعیت به شان) کلنی در دفع آفت به کلنی کمک کنید