رسیدن و برداشت محصول بادام

محصول بادام بعد از رسیدن میوه ها با دست یا چوب های بلند و یا به طور مکانیکی برداشت می شود. در زمان رسیدن میوه،‌ پوست سبز بادام تغییر رنگ داده پژمرده شده و شکاف طولی در آن ایجاد می گردد در این مرحله میوه ها به راحتی از درخت جدا شده و پوست گیری آن نیز آسان می گردد. میوه های بادام را می توان به صورت سبز (چغاله) و یا خشک برداشت کرد. میوه های بادام رقم کاغذی (پوست نازک) نیز در مرحله سبز به منظور مصرف مستقیم برداشت می شود. برداشت میوه های خشک از نیمه دوم مرداد تا اواخر مهر صورت می گیرد. میوه های بادام در باغاتی که آبیاری نمی شوند زودتر از باغاتی که آبیاری می شوند می رسند.

در کشتیار بیشتر بدانیم: آفات و بیماری ها: سفیدک سطحی بادام

در باغات جدید بادام که بصورت مکانیکی برداشت می شوند موارد زیر باید رعایت شود. فاصله مناسب کشت، فرم دهی مناسب درخت مثلاً فرم گلدانی، مسطح بودن سطح زمین، کاشت رقمی با عادت رشد عمودی، دقت در تعیین تاریخ برداشت در ارتباط با زمان رسیدن و شرایط خاک به منظور جدا شدن بهتر میوه های باغ های بادام اغلب دو هفته قبل از برداشت آبیاری می شود. سطح خاک باید تا حد امکان صاف و عاری از علف های هرز باشد، درختها توسط دستگاه نیشکر تکان داده شده و میوه ها بر روی زمین می ریزند، سپس میوه ها توسط دستگاه هایی که دارای بازوهای مکنده هستند جمع آوری می شود. مقدار عملکرد بادام در هر هکتار از یک تا دو تن (بدون پوست سبز) متغیر است، که به عملیات زراعی از جمله آبیاری و نوع رقم بستگی دارد.

در کشتیار بهتر بکاریم: توصیه های هواشناسی کشاورزی

پس از برداشت بادام پوست سبز آن جدا می شود. ماشین هایی که برای بادام پوست سخت بکار می روند برای بادام های پوست نازک و پوست کاغذی مناسب نیستند و در صورت استفاده از این ماشینها باید تنظیم آنها عوض شود. سپس میوه ها در معرض آفتاب به مدت 3 تا 4 روز خشک می شوند تا مقدار مرطوب آنها به 8 تا 8.5درصد کاهش یابد. احتمالاً در انبار نیز رطوبت میوه ها حدود یک درصد کاهش می یابد. نگهداری بادام های پوست نارک به علت کپک زدگی مشکل است.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری