جدیدترین توصیه های فنی برنج


آخرین توصیه های پرورش برنج بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/09

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• تسریع در برداشت و همچنین جمع‌آوری شالی‌های درو شده مزارع رسیده برنج باتوجه به وزش باد وبارندگی وکاهش دما تا 3 درجه در استانهای گیلان ومازندران

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• کود دهی و کنترل آب و علفهای هرز مزارع برنج