نیاز به نور درختان بادام

نیاز به نور: از آنجاییکه مبدا و رویشگاه اولیه درخت بادام نواحی کویری آسیای مرکزی و خاورمیانه بوده است، بنابراین نیاز بیشتری به نور و روشنایی دارد. برای اثبات این موضوع کافی است که نگاهی به شاخه های میانی درخت انداخت تا چگونگی تاثیر کمبود نور را مشاهده کرد که نتیجه آن اندام های بی برگ خشکیده و گل های ریز و بدشکل و غیر بارور است. نیاز بادام به نور و تاثیر آن در رشد اندام های رویشی و زایشی درخت موضوعی است که باید به هنگام کاشت نهال در تعیین فواصل کاشت درختان روی خطوط و ردیف ها مراعات نمود.

با کشتیار بهتر بکاریم: بارندگی مناسب برای رویش بادام


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری