نیاز های زیستی غیر آب وهوائی محصول

قبل از ورود به چرخه پرورش کرم ابریشم چون بخشی از تولید و  پرورش ابریشم وابسته به تولید برگ توت و مدیریت توتستان می باشد خدمات هواشناسی کشاورزی فقط به دوره پرورش کرم محدود نمی گردد. از آنجاییکه بخشی از تولید کنندگان دارای باغ توت هستند، مدیریت و نگهداری این باغها وآماده کردن آن تا زمان بهره برداری را با توصیه های صادره از طرف امور باغداری بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی پیگیری میکنند که شامل هرسکردن در پایان دوره عمل آوریکرم ابریشم، وجین  باغها درفصول قبل از شروع دوره پرورش، مبارزه با آفات درخت توت (کرمهای ابریشم باف و پروانه سفید)، ایجاد زهکش در باغها (به منظور خروج آبهای اضافی ناشی از بارندگیها به دلیل ضعیف بودن ریشه درخت توت در مقابل خیس بودن خاک و پوسیدگی ریشه) ایجاد شیارهای منظم در مجاورت درختهای توت و ریختن کودهای دامی و تقویت خاک می باشد. دسته دیگر از فعالان این بخش ؛ برگهای مورد نیاز خود را از باغهای شرکت ابریشم و دارندگان باغهای توت تامین میکنند. لذا این کارگروه علاوه بر همراهی کشاورزان در فرایند تولید پیله کرم ابریشم در مدیریت باغهای توت نیز اطلاعات هواشناسی در اختیار کاربران قرار داده است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اقدامات توتستان، تهیه برگ توت و محل پرورش کرم ابریشم